Główna

Celami Fundacji zgodnie ze statutem są:

 1. Rozwój obszarów wiejskich.
 2. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów.
 3. Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnej.
 4. Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
 5. Wspieranie przedsiębiorczości.
 6. Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu.
 7. Zaspakajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia.
 8. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne.
 9. Wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców.
 10. Wyrównanie dysproporcji cywilizacyjnych i gospodarczych poszczególnych regionów Polski.
 11. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych.